ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1: Definities

1.AMMY.D, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer: 87985829, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Nikki de
Vries.

2.Klant: degene met wie AMMY.D een overeenkomst is aangegaan.

3.Partijen: AMMY.D en de klant samen.

4.Consument: een klant die als individu niet handelt in de greep van een
bedrijf van beroep.

5. Website: www.ammy-d.com

6.Schriftelijk: op papier of met een elektronisch
communicatiemiddel, zoals een e-mail of whatsapp.

ARTIKEL 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes,
aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van
diensten of producten door namens AMMY.D.

2.Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat
schriftelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en /of
afwijkende algemene voorwaarden van de klant van derden gescheiden uit.

4.Zijn deze voorwaarden gezamenlijk rechtsgeldig verklaard
op een overeenkomst met de klant, dan wordt de meest waarschijnlijke versie van de
algemene voorwaarden van AMMY.D betrekking op alle volgende
overeenkomsten tussen partijen.

5.Eventuele algemene voorwaarden van de klant maken geen deel uit
van de overeenkomst.

ARTIKEL 3: Aanbiedingen

1.Offertes van AMMY.D zijn
Onder voorbehoud, tenzij het wordt vermeld.

2.Een offerte is tot veertien (14 dagen) na verzending door AMMY.D
geldig, tenzij een andere beslissingstermijn in de offerte staat vermeld.

3.Als de klant een offerte niet binnen de korte termijn ontvangt
beslist, dan is de offerte ongeldig.

4.De offerte geldt niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit
schriftelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

ARTIKEL 4: Aanvaarding offerte & Betalingen

1.Bij het afsluiten van een vrijblijvende offerte, bewaar AMMY.D het recht voor de offerte binnen 3 dagen na ontvangst van de afsluitende offerte, zonder dat de klant tegelijkertijd enige rechten kan ontlenen.

2.Indien de klant een offerte mondelinge beslissing en AMMY.D deze onafhankelijke verklaring, dan bevestigde AMMY.D dit schriftelijk bevestigen.

3.Na akkoord van de offerte of de schriftelijke bevestiging na een
mondeling akkoord van de klant (conform art. 4.2), dient de klant binnen dagen 50% van het volledige factuurbedrag over te maken als aanbetaling. De klant dient ervoor te zorgen dat het resterende deel van het factuurbedrag 7 dagen voor het betreffende evenement wordt overgemaakt op de rekening van AMMY.D.

4.Eventuele extra kosten die op het evenement zijn gemaakt zullen
na het evenement gefactureerd worden aan de klant. De klant verplicht zich om deze factuur binnen 7 dagen na het evenement te betalen.

5.De klant verplicht zich tot een betaling van een extra percentage van 5% over het factuurbedrag wanneer de factuur niet binnen 7 dagen na de datum van het evenement is voldaan..

ARTIKEL 5; Borg materialen en decoratie

1.Alle serviesgoederen, tafelzilver, linnengoed en andere deur
AMMY.D ter beschikking gestelde materialen blijven eigendom van AMMY.D. Gepersonaliseerde decoratie kan in overleg
met AMMY.D door de klant behouden worden.

2.Indien goederen van AMMY.D op de locatie van het evenement
achterblijvende klant dit zo spoedig mogelijk aan AMMY.D te melden en in
overleggen over de wijze van retournering van de betreffende goederen.

3.Bij schade aan of verlies van deze goederen door de klant of klant
zijn genodigden of niet door AMMY.D ingezet ingezet wordt
veroorzaakt, moet deze deur de klant aan AMMY.D tegen kostprijs worden vergoed.

4.Voor het vervangen van decoratie op een evenement dient de
klant een borgsom te stellen van
minimaal €150,-, welke borgsom bij het optreden van schade of bij het ontbreken van materialen direct verrekend wordt. De klant verplicht zich de borgsom aan AMMY.D te voldoen binnen 7 dagen voor het evenement.

5. Indien de materialen niet beschadigd zijn en/of er geen
materialen ontbreken, dan wordt de
borgsom uiterlijk 7 dagen na het evenement weer op de bank van de klant teruggestort.

6. Het ontwerp van AMMY.D is gepersonaliseerd voor iedere klant. Om deze reden is de verantwoordelijke namens AMMY.D eindbeslissend over de gehele
styling die betrekking heeft op de overeengekomen faciliteiten. toekomstige aanvullingen vanuit de klant zullen altijd eerst in overlegd worden met de verantwoordelijke vanuit AMMY.D.

ARTIKEL 6: Prijzen

1.Alle vermelde of geschreven prijzen van AMMY.D zijn in Euro's en
inclusief het toepasselijke BTW tenzij anders vermeld in de offerte en/of op de factuur.

2. Indien een of meer kostprijsfactoren na de totstandkoming van de overeenkomst een verhoging ondergaan, is AMMY.D deze verhogingen door middel van een schriftelijke mededeling aan een opdrachtgever door te berekenen.

3. De klant is verplicht zich op te geven voor een evenement voor een minimum
bedrag van € 350,00 aan etenswaren af ​​te nemen van AMMY.D.

ARTIKEL 7: Annuleringen

1. De klant kan een evenement annuleren maar is bij annulering een
percentage van de overeengekomen prijs aan AMMY D. te betalen.

2. Bij een annulering tot 10 dagen vóór de datum van het evenement: 30% van de overeengekomen prijs; Bij een annulering binnen 10 dagen vóór de datum van het evenement: 100% van de overeengekomen prijs.

ARTIKEL 8: Aantal gasten

1.Zeven werkdagen voor het evenement geeft de klant het laatste aantal gasten door aan
AMMY.D, verbijzonderd naar personen vanaf 12 jaar en personen onder de 1 jaar. Op basis van het door de klant aanvankelijk aantal stelt AMMY.D de eindfactuur op.

2.Indien de klant binnen 7 dagen vóór het evenement het aantal
gasten verlaagd, dan is AMMY.D deelnemers de door die verlaging ontstane kosten aan de klant in rekening te brengen.

3.Mocht de klant binnen zeven werkdagen voor het evenement het
Vermoedelijk aantal gasten willen verhogen, dan kan AMMY.D dit onthullen. Indien AMMY.D akkoord gaat met de verhoging, dan is AMMY.D daarvoor geschikt
verhoging van het aantal gasten door te berekenen op ieder item in de
eindwerk

ARTIKEL 9: Werkzaamheden personeel & Uitvoering van de overeenkomst

1. De door AMMY.D uitgezonden medewerkers zijn niet verplicht
om andere werkzaamheden dan de met AMMY.D overeengekomen werkzaamheden uit te voeren en die werkzaamheden afgebroken
zich dus tot het vertrouwd en
ondersteunen van vervolg met AMMY.D is overeengekomen.

2. Als een evenement langer duurt dan de met AMMY.D overeengekomen eindtijd van het evenement dan worden de overuren van het personeel op het
eindfactuur doorberekend.

3. Voor de uitvoering van de overeenkomst zal altijd 2 uur tijd zijn
voor de opbouw in rekening worden gebracht. Het is de verantwoordelijkheid van
de klant dat de locatie van het evenement minimaal 2 uur voor de start van het evenement beschikbaar is om de opbouw te realiseren.

4. Voor het afbouwen wordt minimaal altijd 1 uur door AMMY.D in rekening gebracht aan de klant, behoudt de uren tot 00:00 uur. Vanaf 00:00 uur geldt een tarief van €25,- per kwartier en delen van een kwartier naar boven worden afgerond.

ARTIKEL 10: Garantie

1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend hebben
karakter zijn aangegaan, bevat deze voor AMMY.D enkel een
inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.

2. AMMY.D voert de overeenkomst uit naar het beste inzicht, vermogen en
mits de eisen van goed vakmanschap uit. De klant geeft AMMY.D zoveel mogelijk zeggenschap over de creatieve invulling van de opdracht voor zover in de gegeven situatie redelijk en mogelijk is, bij welke AMMY.D de wensen van de klant zoveel mogelijk meeneemt, maar niet verplicht is deze te
honoreren.

3. AMMY.D heeft het recht de overeengekomen dienstverlening
(gedeeltelijk) te laten bewegende door derden.

ARTIKEL 11: Klachten

1. De klant zal binnen 1 uur een klacht indienen na constatering aan de op
het evenement vertegenwoordiger van AMMY.D melden.

2. De klant zal een niet zichtbare klacht binnen 24 uur na de
uitvoering van de overeenkomst schriftelijk aan AMMY.D melden.

3. De klant zal een klacht indienen over een factuur binnen 5 dagen na de
factuurdatum schriftelijk aan AMMY.D gemeld.

4. AMMY.D is verplicht een klacht in te dienen, zo spoedig mogelijk te beoordelen, af te wikkelen en, indien deze terecht is, zo nodig/mogelijk in overleg met de klant op te lossen.

5. Een klacht geeft de opdrachtgever niet het recht om de overeenkomst op te zeggen van een betaling (gedeeltelijk) na te laten of uit te zeggen
stellen.

6. Een klacht na de klachttermijn kan niet leiden tot creditering en/of restitutie. Dit is ook van toepassing indien AMMY.D niet in staat wordt gesteld om een ​​klacht zo spoedig mogelijk te beoordelen of op te lossen.

ARTIKEL 12: Vervanging van AMMY.D

1. Indien AMMY.D door enige reden gedwongen is een evenement te nnuleren, dan is AMMY.D deelnemers zich door een derde te laten verbangen, waarbij AMMY.D zorg draagt ​​voor een adequate vervanging zodat er geen breuk wordt gedaan aan het concept
van het evenement.

ARTIKEL 13: OVERMACHT

1. AMMY.D is vanwege overmacht niet aansprakelijk als zij deur
omstandigheden of gebeurtenissen buiten haar invloed niet aan de overeenkomst kan voldoen. Dit kunnen omstandigheden en gebeurtenissen zijn, die in het algemeen
zin de opdracht onmogelijk maken, zoals rampen, oorlog, een epidemie en staking, of in specifieke zin, zoals extreem weer, brand, energie uitval,
ongelukken enz.

ARTIKEL 14: AANSPRAKELIJKHEID

1. AMMY.D kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming van AMMY.D in de nakoming van de
uit de algemeen aanvaarde titel(en).

2. AMMY.D is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de opschorting van haar werkzaamheden of de opzegging van de overeenkomst wegens
te late betaling door de klant.

3. AMMY.D is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die worden herkend uit foutieve inlichtingen van de klant die zich in de buurt van gasten bevindt
andere relevante omstandigheden voor of tijdens de uitvoering van de
overeenkomst.

4. AMMY.D is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de
uitvoering van de opdracht, tenzij gedekt door haar verzekering of het gevolg van opzet of grove nalatigheid van AMMY.D.

5. AMMY.D is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van/door
derden van de instructies van de klant, gewijzigde of georganiseerde of geleverde zaken, diensten of personeel.

6. Elke aansprakelijkheid van AMMY.D is beperkt tot het netto
factuurprijs van het onderdeel, verklaring van de schade is voortgekomen, het bedrag dat de verzekering van AMMY.D vergoedt.

ARTIKEL 15: Etenswaren

1.AMMY.D kan enkel rekening houden met voedselallergieën,
intoleranties of uitzonderingen die voorafgaan aan het evenement zijn resultaat gemaakt door de klant. Indien er een locatie is geconstateerd dat er onverhoopt toch een persoon met voedselallergie, intoleranties of uitzonderingen aanwezig is, zal AMMY.D aangegeven welke van de deur AMMY.D meegebrachte etenswaar door die persoon genuttigd kan worden en wat niet.

2. Mochten na afloop van het evenement door AMMY.D meegebrachte etenswaren over blijven, dan is het de verantwoordelijkheid van de klant om te bepalen wat hier is gebeurd. AMMY.D is niet verplicht om deze etenswaren af ​​te voeren.

Artikel 16: Privacy

1.AMMY.D verwerkte persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst met de klant en/of omdat de klant deze zelf aan AMMY.D heeft geleverd.
AMMY.D is in dat kader aan te merken als (mede)verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

2.AMMY.D bewaart persoonsgegevens niet langer dan (wettelijk) noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor persoonsgegevens worden
verzameld.

3.AMMY.D verstrekt persoonsgegevens alleen aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met de klant of om te voldoen aan een wettelijke overeenkomst van een kleiner belang. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in opdracht van AMMY.D wordt een verwerkingsovereenkomst gesloten. AMMY.D blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.

4. AMMY.D neemt de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

1. Op de overeenkomst en alle bevestigde geschillen is
Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen in verband met de overeenkomst worden voorgelegd
aan de bevoegde rechter in de rechtbank Oost-Brabant.