ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1: Definities

1.AMMY.D, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer: 87985829, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Nikki de
Vries.

2.Klant: degene met wie AMMY.D een overeenkomst is aangegaan.

3.Partijen: AMMY.D en de klant samen.

4.Consument: een klant die als individu  niet handelt in de uitoefening van een
bedrijf of beroep.

5.Website: www.ammy-d.com

6.Schriftelijk: op papier of met een elektronisch
communicatiemiddel, zoals een e-mail of whatsapp.

ARTIKEL 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes,
aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van
diensten of producten door of namens AMMY.D.

2.Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat
uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en /of
afwijkende algemene voorwaarden van de klant of derden uitdrukkelijk uit.

4.Zijn deze voorwaarden eenmaal rechtsgeldig toepasselijk verklaard
op een overeenkomst met de klant, dan wordt de laatst geldende versie van de
algemene voorwaarden van AMMY.D toepasselijk geacht op alle volgende
overeenkomsten tussen partijen.

5.Eventuele algemene voorwaarden van de klant maken geen deel uit
van de overeenkomst.

ARTIKEL 3: Offertes

1.Offertes van AMMY.D  zijn
vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

2.Een offerte is tot veertien (14 dagen) na verzending door AMMY.D
geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in de offerte staat vermeld.

3.Als de klant een offerte niet binnen de geldende termijn
aanvaardt, dan is de offerte vervallen.

4.De offerte geldt niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit
uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

ARTIKEL 4: Aanvaarding offerte & Betalingen

1.Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte, behoudt AMMY.D het recht voor de offerte alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

2.Indien de klant een offerte mondeling aanvaardt en AMMY.D deze aanvaarding accepteert, dan bevestigt AMMY.D dit schriftelijk bevestigen.

3.Na akkoord van de offerte of de schriftelijke bevestiging na een
mondelinge akkoord van de klant (conform art. 4.2), dient de klant binnen dagen 50% van het volledige factuurbedrag over te maken als aanbetaling. De klant dient ervoor te zorgen dat het resterende deel van het factuurbedrag uiterlijk 7 dagen voor het betreffende evenement is overgemaakt op de rekening van AMMY.D.

4.Eventuele extra kosten die op het evenement zijn gemaakt zullen
na het evenement gefactureerd worden aan de klant. De klant verplicht zich om deze factuur  binnen 7 dagen na het event te betalen.

5.De klant verplicht zich tot een betaling  van een extra percentage van 5% over het factuurbedrag wanneer de factuur niet binnen 7 dagen na de datum van het evenement is voldaan..

ARTIKEL 5; Borg materialen en decoratie

1.Alle serviesgoederen, tafelzilver, linnengoed en andere door
AMMY.D ter beschikking gestelde materialen blijven eigendom van AMMY.D.  Gepersonaliseerde decoratie kan in overleg
met AMMY.D door de klant worden behouden.

2.Indien goederen van AMMY.D op de locatie van het evenement
achterblijven dient de klant dit zo spoedig mogelijk aan AMMY.D te melden en in
overleg te gaan over de wijze van retournering van de betreffende goederen.

3.Wanneer schade aan of verlies van deze goederen door de klant of
zijn genodigden of niet door AMMY.D ingezettte personeelsleden wordt
veroorzaakt, moeten deze door de klant aan AMMY.D tegen kostprijs worden vergoed.

4.Voor het faciliteren van decoratie op een evenement dient de
klant een borgsom   te stellen van
minimaal €150,-, welke borgsom bij het optreden van schade of bij het ontbreken van materialen direct wordt verrekend. De klant verplicht zich de borgsom aan AMMY.D te voldoen binnen 7 dagen voor het evenement.

5. Indien de materialen niet beschadigd zijn zijn en/of er geen
materialen  ontbreken, dan wordt de
borgsom uiterlijk 7 dagen na het evenement weer op de bankrekening van de klant teruggestort.

6. Het design van AMMY.D is gepersonaliseerd voor iedere klant. Om deze reden is de verantwoordelijke namens AMMY.D eindbeslissend over de gehele
styling die betrekking heeft opde overeengekomen faciliteiten. Eventuele aanvullingen vanuit de klant zullen altijd eerst in worden overlegd met de verantwoordelijke vanuit AMMY.D.

ARTIKEL 6: Prijzen

1.Alle genoemde of geschreven prijzen van AMMY.D zijn in Euro’s en
inclusief het toepasselijke B.T.W. tenzij anders vermeld in de offerte en/of op de factuur.

2. Indien een of meer kostprijsfactoren na de totstandkoming van de overeenkomst een verhoging ondergaan, is AMMY.D gerechtigd deze verhogingen door middel van een schriftelijke mededeling aan opdrachtgever door te berekenen.

3. De klant verplicht zich op een evenement voor een minimaal
bedrag van € 350,00 aan etenswaren af te nemen van AMMY.D.

ARTIKEL 7: Annuleringen

1. De klant kan een evenement annuleren maar is bij annulering een
percentage van de overeengekomen prijs aan AMMY D. te betalen.

2 .Bij een annulering tot tot 10 dagen vóór de datum van het evenement,: 30% van de overeengekomen prijs; Bij een annulering binnen 10 dagen vóór de datum van het evenement: 100% van de overeengekomen prijs.

ARTIKEL 8: Aantal gasten

1.Zeven werkdagen voor het evenement geeft de klant  het definitieve aantal gasten door aan
AMMY.D, verbijzonderd naar personen vanaf 12 jaar en personen onder de 1 jaar. Op basis van het door de klant opgegeven aantal stelt AMMY.D de eindfactuur op.

2.Indien de klant binnen 7 dagen vóór het evenement het aantal
gasten verlaagd, dan is AMMY.D gerechtigd de door die verlaging ontstane kosten aan de klant in rekening te brengen.

3.Mocht de klant binnen zeven werkdagen voor het evenement het
opgegeven aantal gasten willen verhogen, dan kan AMMY.D dit weigeren. Indien AMMY.D akkoord gaat met de verhoging, dan is AMMY.D gerechtigd daarvoor de
verhoging van het aantal gasten door te berekenen op ieder item in de
eindfactuur

ARTIKEL 9: Werkzaamheden personeel & Uitvoering  van de overeenkomst

1. De door AMMY.D uitgezonden medewerkers zijn niet verplicht
om  andere werkzaamheden dan de met AMMY.D overeengekomen werkzaamheden uit te voeren en die werkzaamheden beperken
zich dus tot  het faciliteren en
ondersteunen van hetgeen met AMMY.D is overeengekomen.

2. Als een evenement langer duurt dan de met AMMY.D overeengekomen eindtijd van het evenement dan worden de overuren van het personeel op het
eindfactuur doorberekend.

3. Voor de uitvoering van de overeenkomst zal altijd 2 uur tijd
voor de opbouw in rekening worden gebracht. Het is de verantwoordelijkheid van
de klant dat de locatie van het evenement minimaal 2 uur voor de start van het event beschikbaar is om de opbouw te realiseren.

4. Voor het afbouwen wordt altijd minimaal 1 uur door AMMY.D in rekening gebracht aan de klant, behoudens de uren tot  00:00 uur. Vanaf  00:00 uur geldt een tarief van €25,-  per kwartier en delen van een kwartier naar boven worden afgerond.

ARTIKEL 10: Garantie

1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend
karakter zijn aangegaan, bevat deze voor AMMY.D enkel een
inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.

2. AMMY.D voert de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. De klant geeft AMMY.D zoveel mogelijk zeggenschap over de creatieve invulling van de opdracht voor zover in de gegeven situatie redelijk en mogelijk is, bij welke invulling AMMY.D de wensen van de klant zoveel mogelijk meeneemt, maar niet verplicht is deze te
honoreren.

3. AMMY.D heeft het recht de overeengekomen dienstverlening
(gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

ARTIKEL 11: Klachten

1. De klant zal een klacht binnen 1 uur na constatering aan de op
het evenement aanwezige vertegenwoordiger van AMMY.D melden.

2. De klant zal een niet zichtbare klacht binnen 24 uur na de
uitvoering van de overeenkomst schriftelijk aan AMMY.D melden.

3. De klant zal een klacht over een factuur binnen 5 dagen na de
factuurdatum schriftelijk aan AMMY.D melden.

4. AMMY.D is verplicht een klacht zo spoedig mogelijk te beoordelen, adequaat af te wikkelen en, indien deze terecht is, zo nodig/mogelijk in overleg met de klant op te lossen.

5. Een klacht geeft de opdrachtgever niet het recht om de overeenkomst op te zeggen of een betaling (gedeeltelijk) na te laten of uit te
stellen.

6. Een klacht na de klachttermijn kan niet leiden tot creditering en/of restitutie. Dit geldt ook indien AMMY.D niet in staat wordt gesteld om een klacht zo spoedig mogelijk te beoordelen of op te lossen.

ARTIKEL 12: Vervanging van AMMY.D

1. Indien AMMY.D door enige reden gedwongen is een evenement  te nnuleren, dan is  AMMY.D gerechtigd zich door een derde te laten verbangen,, waarbij AMMY.D zorg draagt voor een adequate vervanging zodat geen afbreuk  wordt gedaan aan het concept
van het evenement.

ARTIKEL 13: OVERMACHT

1. AMMY.D is vanwege overmacht niet aansprakelijk als zij door
omstandigheden of gebeurtenissen buiten haar invloed niet aan de overeenkomst kan voldoen. Dit kunnen omstandigheden en gebeurtenissen zijn, die in algemene
zin de opdracht onmogelijk maken, zoals rampen, oorlog, een epidemie en staking, of in specifieke zin, zoals extreem weer, brand, energie uitval,
ongelukken, etc.

ARTIKEL 14: AANSPRAKELIJKHEID

1. AMMY.D kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming van AMMY.D in de nakoming van de
uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting(en).

2. AMMY.D is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de opschorting van haar werkzaamheden of de opzegging van de overeenkomst wegens
te late betaling door de klant.

3. AMMY.D is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit foutieve inlichtingen van de klant omtrent aantallen gasten en
andere relevante omstandigheden voor of tijdens de uitvoering van de
overeenkomst.

4. AMMY.D is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de
uitvoering van de opdracht, tenzij gedekt door haar verzekering of het gevolg van opzet of grove nalatigheid van AMMY.D.

5. AMMY.D is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van/door
derden of de klant  gegeven instructies, gewijzigde of georganiseerde of geleverde zaken, diensten of personeel.

6. Elke aansprakelijkheid van AMMY.D is beperkt tot de netto
factuurprijs van het onderdeel, waaruit de schade is voortgekomen, althans het bedrag dat de verzekering van AMMY.D vergoedt.

ARTIKEL 15: Etenswaren

1.AMMY.D kan enkel rekening houden met voedselallergieën,
intoleranties of uitzonderingen die voorafgaande aan het evenement zijn kenbaar gemaakt door de klant. Indien op locatie blijkt dat er onverhoopt toch een persoon met voedselallergie, intoleranties of uitzonderingen aanwezig is, zal AMMY.D aangegeven welke van de door AMMY.D meegebrachte etenswaar door die persoon genuttigd kan worden en wat niet.

2. Mochten na afloop van het evenement door AMMY.D meegebrachte etenswaren over blijven, dan is het de verantwoordelijkheid van de klant om te bepalen wat hier mee gebeurd. AMMY.D is niet verplicht deze etenswaren af te voeren.

Artikel 16:  Privacy

1.AMMY.D verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst met de klant en/of omdat de klant deze zelf aan AMMY.D verstrekt.
AMMY.D is in dat kader aan te merken als (mede)verwerkings-verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

2.AMMY.D bewaart persoonsgegevens niet langer dan (wettelijk) noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor persoonsgegevens worden
verzameld.

3.AMMY.D verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met de klant of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in opdracht van AMMY.D wordt een verwerkingsovereenkomst gesloten. AMMY.D blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.

4. AMMY.D neemt de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

1. Op de overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende geschillen is
Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen in verband met de overeenkomst worden voorgelegd
aan de bevoegde rechter in de rechtbank Oost-Brabant.